Swyddi Gwag

Mae’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd!

Dewch i’n helpu ni i redeg un o Elusennau mwyaf arloesol Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (BCT) yn gweithio yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru drwy gefnogi pobl leol i ddatblygu eu cynlluniau eu hunain i wella eu bywydau a’u cymunedau.

Gwybodaeth am BCT

Cafodd BCT ei sefydlu yn 2014 gyda chefnogaeth gwaddol o dros £16m gan y Gronfa Loteri Fawr. Rydyn ni’n cynnig cyllid tymor hir a chefnogaeth gan staff medrus i nifer fechan o gymunedau, sy’n penderfynu sut i fuddsoddi £1miliwn dros 10 mlynedd.

Mae ein hethos wedi’i seilio ar egwyddorion seiliedig ar asedau, sy’n cydnabod bod gan bawb ym mhob cymunes sgiliau cynhenid, a bod hyn yn cael ei ysgogi gan safbwyntiau’r cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

Gwybodaeth am y rolau

Mae ein Bwrdd presennol, sydd â wyth o aelodau, yn gobeithio ychwanegu hyd at dri ymddiriedolwr at y tîm. Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan fawr yn y gwaith o sefydlu ffyrdd newydd o fynd i’r afael ag anfantais a chefnogi cymunedau yng Nghymru.

Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n rhannu ein gwerthoedd ac sy’n gallu cynnig o leiaf un o’r sgiliau canlynol

  • Datblygu cymunedol

  • Profiad o gefnogi prosiectau cymunedol cynaliadwy a llwyddiannus

  • Polisi a materion cyhoeddus

  • Adnoddau dynol a rheoli pobl

  • Arwain a llywodraethu

  • Rheoli buddsoddiadau

Yn y rownd recriwtio hon, rydym yn chwilio’n benodol am Ymddiriedolwyr a all weithio yn rhai o’r cymunedau rydym yn eu cefnogi, gan werthuso a chyfrannu at ddatblygu eu cynlluniau gwario. Yn arbennig, byddem yn croesawu o leiaf un ymddiriedolwr arall o ogledd Cymru.

Mae ein bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, fel arfer yng Nghaerdydd. Hefyd, mae gennym ni is-grŵp Dibenion Cyffredinol a Chyllid ac is-grŵp Rhaglen, sydd hefyd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn i lywio gwaith y Bwrdd llawn. Rydyn ni’n ad-dalu aelodau o’r Bwrdd am gostau teithio a llety. Rydym yn defnyddio cyfleusterau fideo er mwyn i’r aelodau o ogledd Cymru allu cymryd rhan mewn cyfarfodydd.

I gael rhagor o wybodaeth a sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Graham Benfield, y Cadeirydd ar 02921 202280 neu Chris Johnes, y Prif Weithredwr ar 07736 158 817.

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at info@BCT.wales erbyn 15 Chwefror.

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©