Cymunedau Cryf yng Nghymru

Cymunedau Cryf Cymru

Rydym eisiau creu dyfodol mwy disglair i gymunedau yng Nghymru. Rydym eisiau i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hegni ar gynorthwyo pobl yn eu cymunedau eu hunain i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw.

Rydym eisiau adeiladu cymunedau cryfach oherwydd ein bod yn gwybod eu bod yn gwella llesiant, cydnerthedd a chyfleoedd pobl leol.

Mae’r llifogydd a’r pandemig yn 2020 wedi tynnu sylw at werth, cryfder a dyfeisgarwch grwpiau cymunedol. Dim ond pobl lleol fyddai wedi gallu darparu bwyd, cyfeillgarwch a chymorth yn y modd yma.
Ond mae gwerth y cymorth cymunedol hwn yn dal i gael ei anwybyddu, yn parhau i fod yn brin o adnoddau ac yn rhy aml yn cael ei gymryd yn ganiataol gan lywodraeth genedlaethol a lleol. Os bydd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn flaenoriaeth i wrando ar gymunedau, ymddiried ynddynt a’u cefnogi, byddai’n gwneud llawer i sicrhau dyfodol iachach, hapusach a mwy cynaliadwy i bobl Cymru.

RYDYN NI’N GOFYN I LYWODRAETH CYMRU I:

Rhoi mwy o Gydnabyddiaeth a Hawliau i gymunedau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rydym eisiau sefydlu rôl Gweinidog sydd â chyfrifoldeb penodol dros gymunedau, er mwyn i waith mudiadau cymunedol gael ei gydnabod a’i ategu gan Lywodraeth Cymru.
 
Rhoi mwy o barch i gymunedau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rydym eisiau gwell cydweithio rhwng cyrff cyhoeddus a mudiadau sy’n cael eu harwain gan y gymuned, a chydnabyddiaeth o wybodaeth, profiad a chryfderau grwpiau lleol.
 
Darparu mwy o fuddsoddiad i gymunedau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rydym eisiau creu Cronfa Cyfoeth Cymunedol hirdymor i Gymru er mwyn rhoi’r cyllid hyblyg, hirdymor sydd ei angen ar gymunedau yng Nghymru i gynllunio a darparu prosiectau yn eu hardaloedd lleol. 
 
Darllenwch ein maniffesto am ragor o wybodaeth.
 

Cymerwch ran

Mae eich llais yn bwysig. Dyma sut gallwch chi ddangos eich cefnogaeth i’n hymgyrch a sicrhau dyfodol mwy disglair i’r #CymunedauCymreigCryf

  • Defnyddiwchein llythyrtempled i ysgrifennu at eichAelodSeneddol (AS) a’rymgeiswyrdrwyanfon y ManiffestoCymunedauCryfYngNghymruatynt
  • Cysylltwch â ni am gymorth wedi’i deilwra i gysylltu â’ch AS, i drefnu cyfarfodydd lleol ac i drefnu digwyddiadau hystings 
  • Dilynwch @CymruYac a #CymunedauCymreigCryf ar Twitter
  • Rhannwch eich stori am weithredu cymunedol ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CymunedauCymreigCryf
  • Tagiwch eich AS a gofyn iddyn nhw ddangos eu cefnogaeth i #CymunedauCymreigCryf
     
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©