Cymunedau Cryf yng Nghymru

Cymunedau Cryf Cymru yn etholiad 2021 y Senedd

Mae etholiad y Senedd yn gyfle hollbwysig i adeiladu dyfodol mwy disglair i gymunedau yng Nghymru. Rydyn ni eisiau i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hegni ar gynorthwyo pobl yn eu cymunedau eu hunain i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae arnom eisiau adeiladu cymunedau cryfach oherwydd ein bod ni’n gwybod eu bod nhw’n gwella llesiant, cydnerthedd a chyfleoedd pobl leol.

Mae’r llifogydd a’r pandemig Coronafeirws yn 2020 wedi tynnu sylw at werth, cryfder a dyfeisgarwch grwpiau cymunedol. Maen nhw wedi darparu bwyd, cyfeillgarwch a chymorth gyda’r math o wybodaeth a gofal mai dim ond pobl leol allai eu darparu.

Ond mae gwerth y cymorth cymunedol hwn yn dal i gael ei anwybyddu, yn parhau i fod yn brin o adnoddau ac yn rhy aml yn cael ei gymryd yn ganiataol gan lywodraeth genedlaethol a lleol. Os bydd Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu gwrando ar gymunedau, ymddiried ynddynt a’u cefnogi, byddai’n gwneud llawer i sicrhau dyfodol iachach, hapusach a mwy cynaliadwy i bobl Cymru.

Rydyn ni eisiau i Lywodraeth nesaf Cymru roi’r canlynol i gymunedau:

Mwy o Gydnabyddiaeth a Hawliau
 
Rydyn ni eisiau Gweinidog sydd â chyfrifoldeb penodol dros gymunedau, er mwyn i waith mudiadau cymunedol gael ei gydnabod a’i ategu gan Lywodraeth Cymru.
 
Mwy o barch
 
Rydyn ni eisiau gwell cydweithio rhwng cyrff cyhoeddus a sefydliadau sy’n cael eu harwain gan y gymuned, a chydnabyddiaeth o wybodaeth, profiad a chryfderau grwpiau lleol.
 
Mwy o Fuddsoddiad
 
Rydyn ni eisiau creu Cronfa Cyfoeth Cymunedol hirdymor i Gymru er mwyn rhoi’r cyllid hyblyg, hirdymor sydd ei angen ar gymunedau yng Nghymru i gynllunio a darparu prosiectau yn eu hardaloedd lleol.
 
 Darllenwch ein maniffesto am ragor o wybodaeth.

Cymryd Rhan
Mae eich llais chi yn bwysig. Dyma sut gallwch chi ddangos eich cefnogaeth i’n hymgyrch a sicrhau dyfodol mwy disglair ar gyfer #CymunedauCryfCymru

 • Ysgrifennwch at eich ymgeisydd
 • Dilynwch @BCTWales a #CymunedauCryfCymru ar Twitter
 • Rhannwch eich stori am weithredu cymunedol ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CymunedauCryfCymru
 • Tagiwch eich AS presennol a/neu eich ymgeiswyr a gofyn iddyn nhw ddangos eu cefnogaeth i #CymunedauCryfCymru
   
   
   
   
   
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©