Cwestiynau cyffredin
Cwestiynau mwyaf poblogaidd
 1. Mae Buddsoddi’n Lleol yn gyfle i 13 o gymunedau yng Nghymru ddatblygu eu cymuned i fod yn lle gwell i fyw. Bydd yn rhoi deng mlynedd o arian a chefnogaeth i bob un o’r 13 cymuned. I wybod mwy am y rhaglen cliciwch yma.

 2. Mae gan pob cymuned £1 miliwn i wario dros gydol y rhaglen ar flaenoriaethau lleol. Yn ogystal bydd cronfa bychan i rannu rhwng y cymunedau ar gyfer gweithgareddau dysgu.

 3. Y gymuned sy’n penderfynu sut i wario’r arian. Byddwn ni’n gofyn i bobl o’r gwahanol gymunedau gymryd rhan, ac yn siarad efo pobl o bob rhan o’r gymuned am yr hyn yr hoffen nhw weld yn cael ei ddatblygu yn yr ardal. Mae tair rhan i’r rhaglen, sef Dechrau Arni, Hybu Newid a’r Gymuned Ddysgu. I wybod mwy am y tair rhan cliciwch yma.

 4. Cafodd yr ardaloedd Buddsoddi’n Lleol eu dewis gan Gronfa’r Loteri Fawr oedd (i) am gyrraedd cymunedau oedd efallai heb fod wedi gallu manteisio ar y gronfa yn y gorffennol, a (ii) am sicrhau buddsoddiad teg mewn cymunedau ar draws Gymru.

 5. Byddwn yn cyhoeddi enwau’r cymunedau unwaith eu bod wedi cytuno i ddod yn ardaloedd Buddsoddi’n Lleol. Rydym ni wrthi ar hyn o bryd (hydref 2015) yn trafod efo’r cymunedau ac yn gobeithio cyhoeddi’r manylion yn gynnar yn 2016.

 6. Mae Buddsoddi’n Lleol yn dechrau gyda’r hyn mae pobl y cymunedau ei isio. Rydym ni’n credu mai’r bobl sy’n byw ac yn gweithio mewn cymuned ydi’r bobl gorau i benderfynu sut i ddatblygu eu hardal. Rydym ni am i bobl adnabod cryfderau a sgiliau eu cymunedau, ac i ddefnyddio’r rhain a’r arian i greu prosiectau a gweithgareddau sy’n dod â newid er gwell a hir-dymor.

 7. Yn bendant, dydi Buddsoddi’n Lleol ddim yn cystadlu gyda rhaglenni a chyrff eraill. A dweud y gwir, mae cydweithio â grwpiau a chyrff eraill yn rhan bwysig o’r ffordd fyddwn i’n gweithio. Mae cymaint o waith da’n digwydd eisoes yn y gwahanol ardaloedd, a’r hyn rydym ni am ei weld ydi’r cymunedau eu hunain yn dewis sut i adeiladu ar y gwaith hwnnw.

 8. Oherwydd ei fod yn gyfle i bobl gyfrannu at ddatblygiad eu cymuned dros y 10 mlynedd nesaf. Rydyn ni am i gymaint o bobl ag sy’n bosibl gynnig eu syniadau a’u barn, fel bod Buddsoddi’n Lleol yn dod â budd i bawb o bobl y gymuned. Oherwydd ei fod yn gyfle i bobl gyfrannu at ddatblygiad eu cymuned dros y 10 mlynedd nesaf. Rydyn ni am i gymaint o bobl ag sy’n bosibl gynnig eu syniadau a’u barn, fel bod Buddsoddi’n Lleol yn dod â budd i bawb o bobl y gymuned.

 9. Y corff sy’n gyfrifol am raglen Buddsodi’n Lleol.

 10. Mae rhaglen Buddsoddi’n Lleol wedi ei bwriadu ar gyfer 13 o gymunedau penodol, er mwyn i ni allu rhoi digon o adnoddau iddyn nhw allu creu newid gwirioneddol. Does dim cynlluniau ar y gweill i ychwanegu cymunedau eraill at y cynllun.

 11. Gwaith y Swyddog Buddsoddi’n Lleol ydi rhoi cyngor a chefnogaeth i’r cymunedau wireddu’r weledigaeth sydd ganddyn nhw o’r hyn allai fod yn y gymuned. Mae’r swyddog hefyd yn cynrychioli’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau ac yn adrodd yn ôl iddi fel bod eich profiad chi’n gallu gwella rhediad y rhaglen.

 12. Mae sawl ffordd. Yn ystod y misoedd nesaf bydd cyfres o gyfarfodydd a digwyddiadau’n cael eu trefnu i sôn am raglen Buddsoddi’n Lleol eich ardal chi. Os oes gennych chi syniad da, am helpu gwneud i bethau ddigwydd neu ddim ond am wybod beth sydd ar y gweill, ewch i un ohonyn nhw. I wybod mwy, cliciwch yma i gysylltu â’ch gweithiwr Buddsoddi’n Lleol.

 13. Pobl y gymuned sydd i greu’r cynllun Buddsoddi Lleol, i benderfynu’r amcanion a sut i’w gwireddu nhw. Fe hoffen ni weld pawb sy’n byw ac yn gweithio mewn ardal Buddsoddi’n Lleol yn cymryd rhan yn y proses o benderfynu sut i ddosbarthu’r arian.

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©
Mae’r Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf yn gwmni elusennol cyfyngedig drwy warent. Rhif cwmni: 8916805. Rhif elusen: 1164509. A gofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol rhif elusen: 1164509-1.