Cwestiynau cyffredin
Cwestiynau mwyaf poblogaidd
 1. Mae Buddsoddi Lleol yn rhaglen sy'n cael ei hariannu gan y Loteri Fawr ac mae hi’n gweithio mewn 13 o gymunedau ledled Cymru. Mae pob cymuned yn cael £1 miliwn dros 10 mlynedd, a'r gymuned sy'n penderfynu sut bydd yr arian yn cael ei wario. Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen yma.


 2. Mae'r 13 cymuned sy'n rhan o Buddsoddi Lleol yn cael £1 miliwn i’w wario dros 10 mlynedd. Yn ogystal â’r £1 miliwn, gall yr holl gymunedau gael gafael ar arian ar gyfer ‘Dysgu ar y Cyd’ a fydd yn eu galluogi nhw i ymweld â phrosiectau eraill, dysgu sgiliau newydd a rhannu profiadau ymysg ei gilydd.

 3. Mae tair rhan i’r rhaglen, sef Dechrau Arni, Hybu Newid a’r Gymuned Ddysgu. I wybod mwy am y tair rhan cliciwch yma.

 4. Cafodd yr ardaloedd Buddsoddi’n Lleol eu dewis gan Gronfa’r Loteri Fawr oedd (i) am gyrraedd cymunedau oedd efallai heb fod wedi gallu manteisio ar y gronfa yn y gorffennol, a (ii) am sicrhau buddsoddiad teg mewn cymunedau ar draws Gymru.

 5. Mae’r cymunedau hyn wedi’u gwasgaru ledled Cymru, ac mae rhestr lawn ohonynt yma.

 6. Mae Buddsoddi’n Lleol yn dechrau gyda’r hyn mae pobl y cymunedau ei isio. Rydym ni’n credu mai’r bobl sy’n byw ac yn gweithio mewn cymuned ydi’r bobl gorau i benderfynu sut i ddatblygu eu hardal. Rydym ni am i bobl adnabod cryfderau a sgiliau eu cymunedau, ac i ddefnyddio’r rhain a’r arian i greu prosiectau a gweithgareddau sy’n dod â newid er gwell a hir-dymor.

 7. Yn bendant, dydi Buddsoddi’n Lleol ddim yn cystadlu gyda rhaglenni a chyrff eraill. A dweud y gwir, mae cydweithio â grwpiau a chyrff eraill yn rhan bwysig o’r ffordd fyddwn i’n gweithio. 

 8. Oherwydd ei fod yn gyfle i bobl gyfrannu at ddatblygiad eu cymuned dros y 10 mlynedd nesaf. Rydyn ni am i gymaint o bobl ag sy’n bosibl gynnig eu syniadau a’u barn, fel bod Buddsoddi’n Lleol yn dod â budd i bawb o bobl y gymuned. Oherwydd ei fod yn gyfle i bobl gyfrannu at ddatblygiad eu cymuned dros y 10 mlynedd nesaf. Rydyn ni am i gymaint o bobl ag sy’n bosibl gynnig eu syniadau a’u barn, fel bod Buddsoddi’n Lleol yn dod â budd i bawb o bobl y gymuned.

 9. Y corff sy’n gyfrifol am raglen Buddsodi’n Lleol.

 10. Mae rhaglen Buddsoddi’n Lleol wedi ei bwriadu ar gyfer 13 o gymunedau penodol, er mwyn i ni allu rhoi digon o adnoddau iddyn nhw allu creu newid gwirioneddol. Does dim cynlluniau ar y gweill i ychwanegu cymunedau eraill at y cynllun.

 11. Mae gan bob ardal Swyddog Buddsoddi Lleol sy'n eu cefnogi nhw drwy gydol y rhaglen. Mae pob swyddog yn rhoi cymorth a chyngor i’r grŵp llywio lleol er mwyn helpu’r grŵp i gyflawni ei weledigaeth ar gyfer yr ardal.

 12. Mae sawl ffordd. Yn ystod y misoedd nesaf bydd cyfres o gyfarfodydd a digwyddiadau’n cael eu trefnu i sôn am raglen Buddsoddi’n Lleol eich ardal chi. Os oes gennych chi syniad da, am helpu gwneud i bethau ddigwydd neu ddim ond am wybod beth sydd ar y gweill, ewch i un ohonyn nhw. I wybod mwy, cliciwch yma i gysylltu â’ch gweithiwr Buddsoddi’n Lleol.

 13. Mae gan bob cymuned ryw fath o grŵp llywio o bobl leol, a'r grŵp hwnnw sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch sut mae’r arian yn cael ei wario. Mae pob cymuned yn ysgrifennu cynlluniau Hybu Newid ar gyfer yr ardal, gan nodi blaenoriaethau’r bobl leol a'r prosiectau y byddant yn eu cynnal i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau hyn. Rydyn ni'n awyddus i bawb sy'n byw ac yn gweithio mewn ardal Buddsoddi Lleol gael rhoi eu barn ar y ffordd mae’r arian yn cael ei ddefnyddio. Felly, rhaid i’r grwpiau llywio ddangos eu bod wedi siarad â chynifer o bobl â phosib yn yr ardal leol.

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©