Made in Colwyn Bay: prosiect ffilm cymunedol yn hyrwyddo doniau creadigol lleol

Made in Colwyn Bay: prosiect ffilm cymunedol yn hyrwyddo doniau creadigol lleol

1 Ebr 2021

Lansiodd y grŵp Buddsoddi lleol Together for Colwyn Bay gyfres o ffilmiau ym mis Ionawr 2021 i ddathlu’r rhwydwaith anffurfiol o bobl greadigol sy’n byw ac yn gweithio’n lleol.

Tyfodd y prosiect o’r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol fel cyfres o fideos hyrwyddo ar gyfer eu Sinema Geir, gyda’r bwriad o fod yn ddigwyddiad Nadolig diogel o ran Covid. Yn anffodus, cafodd y maes parcio roedden nhw wedi’i archebu ei droi’n ganolfan profi Covid yn rhy fyr rybudd iddyn nhw ddod o hyd i leoliad arall. Roedden nhw eisoes wedi dechrau ffilmio fideos i’w defnyddio fel clipiau hyrwyddo cyn y digwyddiad, ac fe wnaethon nhw benderfynu troi hon yn gyfres blwyddyn o hyd, gydag o leiaf un bennod yn cael ei rhyddhau bob mis.

Siaradais â’r tri pherson y tu ôl i’r prosiect: Kai Davies, cynhyrchydd ac aelod o grŵp llywio Together for Colwyn Bay, Georgia Colman, golygydd ffilmiau, a Vin Murtagh, y cyfwelydd.

Beth oedd yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r prosiect?

Georgia: Roedden ni eisiau rhoi sylw i’r diwydiannau creadigol lleol oherwydd eu bod nhw wedi cael eu taro’n galed iawn yn ystod Covid. Mae Bae Colwyn yn dref greadigol iawn gyda llawer o wahanol bobl yn gwneud llawer o bethau gwahanol, ond mewn ffordd mae o’n anweladwy – mae pobl yn gweithio yn eu hystafelloedd gwely, neu mewn grwpiau bach. Roedden ni eisiau dod â nhw i’r blaen a hawlio ein bod yn dref greadigol. Roedden ni eisoes wedi cysylltu â phobl ynglŷn â chymryd rhan yn y Sinema Geir ac roedden ni’n meddwl, beth am fwrw ymlaen a’i wneud ar-lein.

Kai: Y nod oedd hyrwyddo creadigrwydd ym Mae Colwyn a ward Glyn ac roedden ni eisiau i’r cyfryngau cymdeithasol ymateb i hynny. Mae cael mwy o bobl i’w hoffi a mwy o ddilynwyr yn bwysig i brosiectau eraill Together for Colwyn Bay hefyd oherwydd mae’n golygu y byddan nhw’n fwy amlwg. Rydyn ni hefyd yn mynd i gael sesiynau byr ychwanegol yn canolbwyntio ar grwpiau cymunedol a’r hyn maen nhw’n ei wneud.

Vin: Mae ambell elfen iddo. Mae rheswm dros ryddhau’r wybodaeth hon dim ond er mwyn gwneud hynny a dweud “dyma sydd ar garreg eich drws”, yr amrywiaeth a’r rhwydwaith anffurfiol hwn o greadigrwydd, ond ochr yn ochr â hynny rydyn ni wedi bod yn sgwrsio am fannau cymunedol ac mae’n cyd-fynd â’r nod ehangach hwnnw o gydlynu gweithgareddau creadigol mewn gofod ffisegol. Yna, mae trydedd elfen, sef cyfranogiad, rhoi cynnig arni a bod yn greadigol eich hun, nid dim ond bod yn aelod o’r gynulleidfa. A dwi’n meddwl bod hynny’n rhan o’r gwaith o adeiladu cymunedau – mae’n meithrin perthnasoedd a gobeithio y bydd rhywbeth real yn deillio o hynny.

Georgia: Daeth hynny i’r amlwg yng nghyfweliad Rob [Pennod 3], roedd wedi adeiladu cymuned o’r enw Modulate o amgylch pobl sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth electronig. Drwy siarad ag ef, rydyn ni wedi meithrin perthynas lle gallwn ni ofyn iddo gynnal ychydig o weithdai i bobl ifanc o’r dref, a chael set amrywiol o bobl i fod yn rhan o Modulate. Felly mae pob un o’r artistiaid hyn yn dod yn gydweithredwr posibl hefyd.

Vin: Mae llawer wedi digwydd yn ystod y 12 mis diwethaf, mae bron fel petai materion cymunedol wedi bod yn debyg i’r ymateb i Covid ac rwy’n meddwl ein bod ni’n eithaf awyddus i anghofio am hynny ac i edrych ar agweddau eraill ar y gymuned nad ydyn nhw’n ymwneud â banciau brys a banciau bwyd ac yn y blaen, cyn bwysiced yw hynny – mae hynny’n agwedd arall i ni.

Sut ydych chi’n dod o hyd i bobl greadigol i’w cyfweld?

Kai: Ar ôl ein pennod gyntaf gyda Huw Roberts, gofynnon ni iddo pwy ddylen ni eu cyfweld nesaf ond oherwydd y cyfnod clo, doedden ni ddim yn gallu mynd at y bobl hynny. Felly fe ddechreuon ni eto gydag Elly Stringer ym Mhennod 2, ac rydyn ni’n neidio at bobl newydd o bob person rydyn ni’n siarad â nhw. Maen nhw wedi cael eu ffilmio mewn trefn wahanol i’r un y maen nhw’n cael eu rhyddhau ynddi, felly er ein bod ni’n neidio at wahanol bobl sydd wedi cael eu hargymell, nid dyna sut mae’n ymddangos yn y gyfres ar hyn o bryd, oherwydd doedden ni ddim eisiau cael darlunydd, yna darlunydd arall – felly rydyn ni’n symud o ddarlunydd i gerddoriaeth electronig i The Vivienne (enillydd RuPaul’s Drag Race UK 2020).

Georgia: Y peth braf am y gadwyn o ofyn i bawb rydyn ni’n ei ffilmio pwy ddylen ni ei ffilmio nesaf yw dod o hyd i bobl nad oeddech chi’n gwybod amdanyn nhw. Roeddwn i’n meddwl bod gen i afael eithaf da ar y byd creadigol ond mae yna lwythi nad ydw i’n ei wybod, sy’n dangos faint sydd ar gael. O ran marchnata hefyd, os ydych chi’n gwneud ffilm am rywun sydd â rhwydwaith eu hunain, rydych chi’n gobeithio eich bod yn cyrraedd pob un o’u rhwydweithiau.

A oes penderfyniad wedi’i wneud i gadw rhai pobl i chi all eu ffilmio wyneb yn wyneb?

Georgia: Mae un ddynes, Nicky Cotton, sydd â gweithdy ac oriel yn ward Glyn, a hoffwn fynd i mewn ac edrych o gwmpas a siarad â hi yn ei lle. Ac mae rhai bandiau hefyd lle na fyddai’n gwneud cyfiawnder â nhw i’w cyfweld dros zoom.

Kai: Ar ôl y bennod gyntaf, roedden ni’n gwybod ein bod ni eisiau dangos gwaith pobl yn well yn y cyfweliadau, a dyna pam ein bod wedi gwneud y penderfyniad gyda rhai pobl i’w cadw wrth gefn – er enghraifft, gyda phobl sy’n taflu tân, dydyn ni ddim eisiau gwneud hynny ar zoom, rydyn ni eisiau gwneud hynny ar y traeth!

Sut beth yw’r broses ffilmio?

Kai: Vin yw ein cyfwelydd ac ef yw ein person sain ni hefyd. Georgia yw ein golygydd a hi sy’n gwneud popeth arall, felly hi sy’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith caled os ydw i’n onest! Dydw i erioed wedi ffilmio o’r blaen, ond fel cynhyrchydd, rydw i’n trefnu’r cyfweliadau ac yn trafod cwestiynau ymlaen llaw. Ar hyn o bryd gyda’r cyfyngiadau, mae’n eithaf syml – maen nhw’n dod ar zoom ac mae yna sgwrs rhwng Vin a’r artist. Mae’n mynd i fod yn wahanol wyneb yn wyneb. Ym Mhennod 1 gallwn i ddweud, “o, pam na wnewch chi ffilmio ar yr ongl hon,” ond allwn ni ddim gwneud hynny nawr gyda zoom.

Georgia: Mae’n llawer o hwyl mynd i’r afael â gwaith pob artist gwahanol a rhoi ei wedd greadigol ei hun iddo, felly nid cyfweliad syml ydyw ond rhywbeth mwy hwyliog.

Beth nesaf i’r prosiect?

Kai: Gan fod y cyfyngiadau wedi codi ychydig erbyn hyn, gallwn ffilmio rhai pobl wyneb yn wyneb, felly rydyn ni’n gobeithio dechrau gwneud hynny ym mis Ebrill.

Georgia: Yn y dyfodol, gallwn ni feddwl am ffordd o’i arddangos heblaw am y cyfryngau cymdeithasol, fel cael arddangosfa sy’n cynnwys rhai o’r artistiaid ac sy’n dangos y ffilmiau.

Vin: Rydyn ni’n meddwl am wneud casgliadau hefyd, fel cael pum artist mewn ffilm fer.

Georgia: Roedd un o’r sylwadau ar y bennod ddiwethaf yn ymwneud â chyfuno Modulate â chelfyddydau eraill ym Mae Colwyn ar ôl i’r cyfnod clo ddod i ben, ac mae hynny’n gwneud i mi feddwl yn syth am gysylltu rhai o’r bobl rydyn ni wedi siarad â nhw â’i gilydd, cynnal gweithdai pan allwn ni a dangos rhywfaint o’r gwaith celf lleol gwych. Fel cael pobl sy’n gwneud arddangosfeydd tafluniadau gweledol ar adeiladau, gallai hynny gyd-fynd yn dda â Modulate, ac yna byddwch hefyd yn cael pobl sy’n byw yn yr ardal i gymryd rhan. Byddwn wrth fy modd yn gwneud ychydig o gylchgronau i’w rhannu ochr yn ochr â hi hefyd. Byddwn wrth fy modd yn cynnal gweithdai gwneud cylchgronau unwaith y bydd gennym le ac y gall pawb gael eu dwylo ar yr un pâr o siswrn a glud! Mae Bae Colwyn yn ymddangos fel tref bync, ac yn sicr roedd ganddi olygfa bync yn y gorffennol felly rwy’n meddwl y byddai hynny’n ffitio’n dda iawn. Rydyn ni’n dal i gynllunio’r ymgyrch ehangach ond mae’r holl bethau hyn yn creu achos dros gael lle ar lawr gwlad yn y gymuned.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©