Straeon Covid: Cydweithio ym Maesgeirchen

Straeon Covid: Cydweithio ym Maesgeirchen

15 Gorff 2020

Mae Jess Mead Silvester, Gweithiwr Datblygu Cymunedol ar gyfer y grŵp Buddsoddi Lleol MaesNi, yn ysgrifennu am y gweithgareddau cymunedol sydd wedi bod yn digwydd mewn ymateb i Argyfwng Coronafirws.

Mae Maesgeirchen (a elwir yn MaesG ar lafar) a Tan-y-Bryn yn ystâd o bron i 4000 o bobl ar gyrion Bangor. Mae’n gymuned gref, glos a gofalgar o bobl sy’n ‘gallu-gwneud’ ac yn yr argyfwng hwn roedd pobl yn gyflym i dynnu at ei gilydd i greu system gymorth gref i unrhyw un yr oedd y pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Symudodd Denise Spence a Beth Hughes, sy'n aml yn coginio ar gyfer 40+ yng nghaffi cymunedol wythnosol Hive, eu ffocws ar unwaith i ddosbarthu prydau bwyd i bobl dros 70 oed oedd wedi’i hynysu. Daeth llawer o wirfoddolwyr i’r adwy i’w helpu i symud offer arlwyo o’r eglwys (a oedd yn gorfod cau) i mewn i swyddfa wag, curo drysau (a chamu yn ôl), dod o hyd i lestri ‘tupperware’, a goresgyn heriau pellhau cymdeithasol, dod o hyd i PPE a chyfyngiadau siopa.

Mae'r tîm bellach yn dosbarthu 84 o brydau bwyd yr wythnos i bobl dros 70 oed wedi’i hynysu. Yn ogystal â chynhesrwydd pryd ffres, wedi'i goginio gartref, mae wedi gwneud byd o wahaniaeth i rai wybod bod rhywun yn cofio amdanynt ac y byddant yn gweld rhywun bob nos Fawrth.

Fe wnaeth y cynghorydd lleol, Nigel Pickevance a'i wraig Vicky, sicrhau bod 80 o drigolion dros 70 oed yn derbyn hanfodion fel hylif diheintio dwylo a phapur toiled adeg y pryniant panig cychwynnol; mae unrhyw anghenion hanfodol parhaus yn cael eu diwallu wrth i brydau gael eu danfon - gan gynnwys wyau Pasg!

Mae Dylan Fernley, sy’n gynghorydd lleol, wedi bod yn casglu bwyd dros ben o archfarchnadoedd lleol – mae hwn yn cael ei ddidoli (yn y siop tatŵ a fenthycwyd) a’i ddosbarthu i bron i 40 o aelwydydd bob yn ail ddiwrnod - cartrefi sy'n sydyn yn wynebu trafferthion ariannol wrth i weithleoedd, ysgolion a gwasanaethau, hyd yn oed banciau bwyd, gau dros nos; mae llawer a oedd ar gontractau 0 awr yn dal i aros am eu taliad credyd cyffredinol cyntaf. Mae preswylwyr yn Nhŷ Penrhyn, canolfan adfer yn y ward (North Wales Recovery Communities), wedi coginio a dosbarthu 780 pryd o fwyd hyd yn hyn.

Mae llinell gymorth, sy'n cael ei rhedeg gan weithwyr MaesNi (grŵp Buddsoddi Lleol), yn galluogi gall preswylwyr i ffonio gyda cheisiadau am help, a chaiff manylion eu trosglwyddo i grwpiau i'w hychwanegu at rowndiau bwyd neu wirfoddolwyr sy'n helpu gyda siopa a phresgripsiynau. Roedd yn wythnosau cyntaf prysur wrth i bawb ymateb i anghenion, sefydlu systemau cymorth newydd a dod o hyd i gyllid i dalu am fwyd. Casglwyd dros 50 o bresgripsiynau, cyfrannwyd at gostau trydan a nwy, mae 90 o bobl wedi gofyn am gymorth gan y gronfa argyfwng i helpu i dalu am drydan, nwy, eitemau ar gyfer misglwyf, fformiwla babanod a chlytiau.

Llwyddodd James Deakin o Dŷ Penrhyn i sefydlu ymgyrch cyllid torfol i gyllido’r gronfa argyfwng i dalu am yr hanfodion hyn ar ôl i ni ddarganfod bod gwirfoddolwyr yn cael eu hanfon i helpu i gyfrannu at gostau trydan, nwy a phrynu bwyd i bobl a oedd yn sydyn heb arian. Roedd ar waith dros nos, ac mae dros £4000 eisoes wedi'i wario'n lleol. Mae hefyd wedi talu am 12 ffôn symudol fel y gall pobl gael gafael ar bresgripsiynau brys. Gweinyddir y gronfa frys yn ddi-ffwdan ac yn ddiduedd gan James a Dylan sy'n prynu'r eitemau lle bo hynny'n bosibl - dim ffurflenni, dim panel penderfyniadau - gan ymddiried bod unigolion yn gwybod beth sydd ei angen arnynt; mae hyn wedi bod yn allweddol i gyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Mae pawb yn gweithio gyda'i gilydd i rannu adnoddau - grantiau cymorth a bwyd dros ben, PPE, gwirfoddolwyr, gofod, cit, gwybodaeth ac amser staff - ac i sicrhau bod pawb yn cael yr holl help sydd ei angen arnynt trwy eu cyfeirio at wirfoddolwyr am fathau eraill o help. Wrth i bethau newid, rydyn ni'n ymateb i heriau newydd fel prisiau bwyd yn codi a chynnydd mewn biliau ynni (gan fod pobl gartref fwy) ac yn ceisio creu ychydig o hwyl - mae Wild Elements, MaesNi a Dylan Fernley wedi danfon planhigion i 96 o aelwydydd ac yn cynnal cystadleuaeth tyfu blodau haul fel rhan o becynnau gweithgaredd a anfonwyd at 300 o deuluoedd. Mae dwy stryd yn cynnal sesiynau Bingo wythnosol.

Ac mae hynny i gyd heb sôn am y nifer fawr o bobl sy'n gwneud yn siŵr bod eu cymdogion yn iawn, yn pobi cacennau ar gyfer eu dosbarthu, yn helpu ei gilydd, yn cyfrannu rhoddion, yn gwnïo sgrybs a bagiau ar gyfer staff y cartrefi gofal a'r ysbytai, ac yn codi calon ei gilydd.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©