Buddsoddi mewn Asedau i We Are Plas Madoc

Buddsoddi mewn Asedau i We Are Plas Madoc

26 Ebr 2018

Mae Buddsoddi Lleol ym Mhlas Madoc wedi cael dechrau da, ac mae llawer o brosiectau cynllun Sbarduno Newid cyntaf yr ardal eisoes ar waith.

Mae’r grŵp llywio lleol – sydd wedi dewis yr enw ‘We Are Plas Madoc’ – wedi rhoi blaenoriaeth i gynorthwyo a gwella dau o asedau mawr yr ystâd gyda’u ton gyntaf o gyllid.

Ehangu’r diwylliant chwarae egnïol

Mae’r ystâd yn gartref i faes chwarae antur sy’n arwain y byd, o’r enw ‘The Land’, sef lle wedi’i neilltuo i blant lleol gael creu, archwilio a chwarae.

Ond oherwydd toriadau cyllid, roedd dyfodol y ddarpariaeth chwarae ym Mhlas Madoc dan fygythiad. Nodwyd yn ymgynghoriad We Are Plas Madoc fod darpariaeth i blant yn un o flaenoriaethau pennaf y trigolion lleol, felly penderfynodd y grŵp ddefnyddio cyfran o’i £1 miliwn i gynorthwyo a datblygu’r gwaith chwarae sydd eisoes yn digwydd yn yr ardal.

Bydd rhywfaint o’r arian yn sicrhau bod The Land yn aros ar agor tra bo’r tîm yn ymchwilio i ffynonellau ariannol eraill, a bydd modd i’r tîm chwarae hefyd ailsefydlu’r cynlluniau chwarae yn ystod y gwyliau a’r prosiectau Chwarae Stryd drwy gydol y flwyddyn sy’n boblogaidd iawn.

Cynorthwyo’r ganolfan hamdden gymunedol

Un arall o asedau’r ystâd yw’r ganolfan hamdden – adnodd y mae’r gymuned yn berchen arno ac yn ei redeg. Cymerodd y bobl leol yr awenau pan gyhoeddodd y cyngor y byddai’n cau yn 2014.

Mae Ymddiriedolaeth Gymunedol Sblash wedi cael cyllid i gael bwyleri newydd yn lle’r hen fwyleri aneffeithlon yn y ganolfan. Bydd y bwyleri newydd yn arbed bron i £20,000 o gostau cynnal i’r ganolfan bob blwyddyn – arian a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu’r ganolfan yn ganolbwynt cymunedol i Blas Madoc (a oedd hefyd yn flaenoriaeth i bobl leol).

Roedd ‘Cryfhau’r Ysbryd Cymunedol’ hefyd yn flaenoriaeth i’r grŵp, ac mae wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddod â’r gymuned at ei gilydd, er enghraifft digwyddiad Nadolig a noson tân gwyllt. Maent yn bwriadu cynnal pedwar digwyddiad mawr bob blwyddyn, yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau llai. Maent hefyd yn edrych ar gynlluniau bancio amser fel ffordd o ddatblygu’r ysbryd cymunedol drwy gael mwy o gyswllt a rhwydweithiau cymdeithasol.

Mae cynllun Sbarduno Newid cyntaf We Are Plas Madoc ar gael yma.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©