Croeso Mawr o Worle

Croeso Mawr o Worle

20 Ebr 2017

Ysgrifenna Emma Shepherd, ein Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau, am ymweliad i gymuned yn Somerset lle mae llawer ar fynd yno.

Fel rhan o'm swydd, rydw i'n trefnu elfen Dysgu ar y Cyd y rhaglen - cyfres o weithdai, digwyddiadau ac ymweliadau i helpu pobl ddysgu o brofiadau, gan arbenigwyr ac o'i gilydd.

Yn y cam hwn o'r rhaglen, lle mae llawer o gymunedau Buddsoddi Lleol yn dechrau meddwl am ysgrifennu eu cynlluniau gweithredu, rydw i wirioneddol am i bobl gael eu hysbrydoli gan y posibiliadau sydd ar gael. Rydw i felly yn canolbwyntio ar ddod o hyd i brosiectau i bobl ymweld â nhw.

Y lle mwyaf amlwg i ddechrau oedd gyda chymunedau sy'n rhan o raglen Big Local - sy'n debyg iawn i raglen Buddsoddi Lleol. Mae Big Local, gaiff hefyd ei ariannu gan y Loteri Fawr, yn gweithio mewn 150 o gymunedau ar draws Lloegr. Yn union fel Buddsoddi Lleol, mae Big Local yn rhoi £1 miliwn i bob cymuned i'w wario dros gyfnod o ddeng mlynedd er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol a hir dymor i'w hardal. 

Yn gynharach yn ystod y mis, fe wnaeth 15 person o chwe chymuned Buddsoddi Lleol deithio dros Bont Hafren i ymweld â Worle yn Weston Super Mare.

Fe wnaeth Partneriaeth Big Worle ysgrifennu ei chynllun cyntaf ar gyfer yr ardal yn 2014. Felly, tair blynedd yn ddiweddarach, roedd hi'n ddefnyddiol i gymunedau Buddsoddi Lleol, sydd yng nghamau cyntaf y rhaglen, weld cymaint mae'r ardal wedi'i chyflawni.

Mae llawer o'r themâu yng nghynllun Big Worle ar gyfer yr ardal yn debyg i'r themâu cyffredin sy'n ymddangos yn ardaloedd Buddsoddi Lleol. Er enghraifft, darpariaeth i bobl hŷn, pethau i bobl ifanc eu gwneud, diogelwch cymunedol, yr amgylchedd, hyfforddiant ac addysg a byw bywydau heini.

Yn Hwb Big Worle - sef siop wag sydd wedi'i thrawsnewid yn ganolfan cymunedol a chroesawgar gyda llawer yn digwydd yno - fe wnaethon ni gyfarfod gyda thrigolion Worle sy'n rhan o lawer o wahanol brosiectau'r Bartneriaeth.

Roedd y waliau wedi'u haddurno gyda gwaith gan blant ysgolion cynradd lleol, oedd wedi gweithio ar brosiect gyda'r henoed yn yr ardal yn eu holi am eu bywydau. Fe wnaethon ni siarad gyda phobl oedd yn rhan o lawer o wahanol brosiectau sy'n cysylltu'r gymuned - o deithiau cerdded sy’n chwilio am fywyd gwyllt i sesiynau bingo ac o glybiau crefftau i gaffis dementia.

Fe wnes i fwynhau clywed yn arbennig am Incredible Edible (lle mae pobl yn dysgu am ffrwythau a llysiau, sut mae eu tyfu a chael cyfle i'w bwyta, yn ogystal â gwella golwg yr ardal), a Chanolfan Newyddion Jill Dando - prosiect sy'n dod â phobl ifanc o ysgolion lleol ynghyd i adrodd ar newyddion cymunedol, datblygu sgiliau pobl ifanc, codi proffil yr ardal a gwneud i bobl deimlo'n falch iawn o'u cymuned.

Fe wnaethon ni hefyd gymryd rhan yn nhaith gerdded iechyd y pnawn - taith gerdded hamddenol o amgylch yr ardal dan ofal arweinydd teithiau cerdded medrus wnaeth ddangos rhai safleoedd o ddiddordeb inni ar hyd y daith. Mae'r teithiau cerdded iechyd yn digwydd bob mis ac yn un o'r sawl menter dan y pennawd 'byw bywyd heini'.

Hwn oedd yr ymweliad cyntaf i gymuned Big Local ac rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at ymweld â mwy dros y misoedd nesaf.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©