Barnau Cyffredin yn dod i’r amlwg yn dilyn Ymgynghoriad Cymunedol

Barnau Cyffredin yn dod i’r amlwg yn dilyn Ymgynghoriad Cymunedol

30 Maw 2017

Yn dilyn ymgynghori gyda phobl o gymunedau Buddsoddi Lleol ynghylch yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, bu inni ganfod themâu cyffredin. Aiff Chris Johnes ati i egluro ein canfyddiadau hyd yn hyn.

Bu inni eisoes ysgrifennu am sut mae cymunedau sy’n rhan o’r cynllun Buddsoddi Lleol yn mynd ati i ymgynghori gyda thrigolion. Bu hyn ar waith mewn sawl lle ac mewn sawl gwahanol ffordd ers 18 mis erbyn hyn.  

Yn sgil hyn, rydym yn canfod darlun mwy eglur o’r hyn y mae trigolion lleol yn credu sy’n bwysig iddyn nhw a beth yr hoffan nhw wella yn eu hardaloedd. Yn y pendraw, bydd hyn yn pennu beth maen nhw’n bwriadu blaenoriaethu a sut y byddan nhw’n defnyddio’u cyllid Buddsoddi Lleol er mwyn gwneud newidiadau i’w hardaloedd.

Nid ydym ni wedi mynd ati i ymgynghori’r un faint ymhob un o’r ardaloedd hyd yn hyn. A dweud y gwir, mae’n debyg ein bod ni wedi ymgynghori llai ar y cynlluniau yn ein dinasoedd mwyaf o gymharu â rhai o’r ardaloedd lleiaf ond mae themâu amlwg yn ymddangos.

Mae’r rhan fwyaf o’r llefydd lle mae cynllun Buddsoddi Lleol ar waith ynddyn nhw yn gymunedau bach annibynnol. Mae hyn yn golygu fod y trigolion yn teimlo’n hynod gartrefol yn eu hardal ac mae’n golygu fod hyn yn ganolbwynt wrth iddyn nhw feddwl am ddynamig eu cymuned a’r hyn yr hoffan nhw weld yno.

Heb lawer o syndod, un o’r nodweddion cyffredin rhwng llawer o’r ardaloedd ydy’r teimlad o bwysigrwydd yr ardal ym mywydau’r trigolion. Bu i’r trigolion ddatgan fod y rhwydweithiau cymdeithasol, y cyfleusterau sydd ar gael (neu efallai sydd ddim ar gael) a’r rhwyddineb o symud o gwmpas i gyd yn hynod bwysig.

Mewn ardaloedd gyda llu o gyfleusterau cymunedol, caiff y mudiadau eu gwerthfawrogi’n fawr am yr ystod eang o weithgareddau cymdeithasol a gwasanaethau lleol maen nhw’n eu cynnig. Mae mynd i’r afael â diffyg cyfleusterau mewn ardaloedd heb gyfleusterau yn flaenoriaeth bendant iddyn nhw. Y mwyaf anghysbell y mae trigolion yn credu ydy eu hardal, y pwysicaf ydy cyfleusterau lleol o’r fath – dydy hyn ddim yn llawer o syndod pan nad oes gan nifer cymharol uchel o bobl gar ac mae teithio ar fysiau yn ddrud o ystyried incwm nifer helaeth o bobl.

Bu dwy thema gyffredin arall yn dod yn amlwg rhwng pobl hŷn a phobl ieuengach. Bu inni glywed y gri ofidus “does dim byd ar gyfer pobl ifanc”. Fodd bynnag, yn fwy cyffredin na hynny mae’r mater o bobl ifanc yn manteisio ar y cyfleoedd a phrofiadau i ofalu eu bod yn fodlon ac iach ar hyn o bryd ac a wnaiff eu helpu i ddatblygu wrth iddyn nhw dyfu. Bu pryderon am gyfleoedd hamdden, addysg, iechyd a lles pobl ifanc yn uchel iawn ymhob un o’r cymunedau bron.

Mae hyn yn gysylltiedig â’r ffaith amlwg fod y gwasanaethau a chyfleusterau blaenorol gan y llywodraeth leol yn lleihau neu hyd yn oed yn diflannu’n gyfan gwbl – yn enwedig y gwasanaethau a chyfleusterau hynny sy’n arbennig ar gyfer plant hŷn. Cafodd hyn ei danlinellu gan benderfyniad i gadw a chryfhau mudiadau a llefydd sydd eisoes yn cynnig gwasanaethau a gweithgareddau i bobl ifanc. Cafodd materion eraill yn effeithio ar bobl ifanc – gan gynnwys addysg, camddefnyddio sylweddau a diogelwch (yn gysylltiedig gyda thraffig na throseddau yn amlach na byth) eu crybwyll mewn sawl ardal.

Bu lleihau’r perygl o bobl hŷn yn teimlo’n unig hefyd yn bryder cyffredin. Bu inni weld tystiolaeth amlwg o bwysigrwydd gweithgareddau cymdeithasol a rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn gofalu fod pobl hŷn yn parhau i fod yn iach a hapus. Yn aml mae’r cyfleusterau cymunedol caiff eu hystyried yn bwysig yn llefydd hanfodol ar gyfer y math yma o weithgareddau.

Ar hyn o bryd, bu’r cyfleoedd a ddaeth yn amlwg yn canolbwyntio’n bennaf ar elfennau sy’n gwarchod neu ddatblygu asedau’r ardal. Bu’r awydd i ddylanwadu ar waith cyrff allanol mewn ardaloedd yn llai amlwg o lawer. Fodd  bynnag, mae’n bosib y gwelwn ni gynnydd mewn hyn wrth i drigolion cymunedau deimlo’n fwy uchelgeisiol yn ôl yr hyn yr hoffan nhw weld Buddsoddi Lleol yn ei gyflawni.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©