O'r Refferendwm i Rapio - Ymgynghori yn MaesG

O'r Refferendwm i Rapio - Ymgynghori yn MaesG

30 Rhag 2016

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r ardaloedd Buddsoddi Lleol wedi hen ddechrau ar y broses ymgynghori, gyda phob ardal yn mynd ati mewn ffordd ychydig yn wahanol.  Bu i Faesgeirchen benderfynu defnyddio peth o'u harian Cychwyn Arni i dalu am rywun i drafod gyda'r trigolion. 

Arferai Andy Davies fod yn Swyddog Prosiect gyda'r 'hen' Gynllun Cymunedau'n Gyntaf. Mae ganddo wybodaeth leol wych a pherthynas dda gyda thrigolion MaesG.

Gan weithio ochr yn ochr â PMP (Partneriaeth Maesgeirchen Partnership) a'r grŵp trigolion lleol, mae Andy wedi treulio'r pedwar mis diwethaf yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod â'r gymuned at ei gilydd a thrafod beth hoffi trigolion MaesG ei weld yn digwydd ar eu hystad. 

Bu mewn grŵp gwau lleol a gweithdai rapio ac mae hefyd wedi cynnal diwrnod hwyl teuluol. Rhwng popeth mae Andy wedi siarad efo cannoedd o bobl sy'n byw ar yr ystâd, a diolch i’r drefn, mae wedi cadw dyddiadur o'i hynt a'i helynt.  Dyma ambell bwt o'r dyddiadur sy'n dangos y gweithgareddau amrywiol a gynhaliwyd. 

Mehefin y 23ain - Llenwi holiaduron ar ddiwrnod y Refferendwm.

Manteisio ar y Refferendwm a gwersylla y tu allan i Tŷ Cegin (y ganolfan gymunedol), gan holi pobl MaesG ar eu ffordd allan o’r adeilad ar ôl bod yn bwrw pleidlais.

Mehefin y 24ain - Grŵp Gwau 'Stitch & Bitch Knitting Group Tete-A-Tete'

Grŵp gwau ydy Stitch and Bitch sydd wedi bod yn cwrdd bob dydd Gwener ers rhyw ddeng mlynedd bellach.  Bu i mi sôn wrth y grŵp am y Cynllun Buddsoddi Lleol a dechrau trafod sut y gallai MaesG elwa o'r cynllun a pha bethau penodol y gellid eu gwneud efo'r arian. 

 

Awst y 3ydd a'r 10fed - Wardeiniaid Ifainc

Bu i'r Wardeiniaid Ifainc sy'n rhan o gynllun tenantiaid ifanc Cartrefi Cymunedol ym Maesgeirchen gymryd rhan mewn gweithgareddau difyr dros ben. Y diben oedd gwneud y wardeiniaid yn ymwybodol o'r byd o'n cwmpas a sut mae’r ffordd rydym ni'n dylunio ac yn adeiladau'r llefydd lle rydym ni'n byw yn medru cael effaith gadarnhaol ar ein bywydau. Bu iddyn nhw hefyd dynnu lluniau o rai o'u hoff fannau ar yr ystâd a nodi ar fap o FaesG y mannau yr hoffen nhw eu gweld yn cael eu datblygu. Cafwyd rhai syniadau ardderchog, fel mannau chwarae i blant lle na chaiff cerbydau fynd a dod.   

Awst y 6ed - Diwrnod Carnifal Bangor

Rhannu stondin gyda Wild Elements,  menter gymdeithasol sy'n ceisio cael pobl allan i'r awyr agored ac yn agosach at fyd natur.  Roedd yna dri ohonom ni o'r cynllun Buddsoddi Lleol, a rhyngom ni bu i ni gael cyfwerth a 10 awr o sgwrsio gyda'r trigolion. 


Awst y 24ain - Dro Aml-Asiantaeth

Treulio hanner diwrnod yn cerdded strydoedd MaesG gyda phobl o wahanol asiantaethau, gan gynnwys yr heddlu, y gymdeithas dai a Nigel P a Dylan Fernley y Cynghorwyr Sir.  Treulio amser yn siarad gyda'r trigolion am y cynllun Buddsoddi Lleol ac yn cwblhau'r holiaduron. 

Awst y 24ain - Sesiwn gyda'r Majorettes

Treulio awr gyda'r majorettes lleol yn cwblhau holiaduron ac yn trafod effaith posib y cynllun Buddsoddi Lleol ar fywydau pobl ifanc MaesG.

Medi'r 17eg - Diwrnod Hwyl MaesG

Diwrnod ardderchog a chynhyrchiol iawn. Bu inni siarad efo pobl tra roedden nhw'n mwynhau'r diwrnod hwyl teuluol. Cafodd oddeutu 100 o holiaduron llawn eu cwblhau, a thua 100 o rhai plant hefyd.  Cefnogaeth werth chweil i'r digwyddiad hwn gan sawl mudiad, gan gynnwys Cymunedau dros Waith a Chymunedau'n Gyntaf, CCG (Y Gymdeithas Dai), Groundwork Cymru ac Eglwys y Groes (yr eglwys leol) i enwi dim ond llond llaw.  Gwirfoddolwyr wedi gwneud gwaith gwych, gyda rhai yn curo drysau ac eraill yn dal sylw pobl yn y digwyddiad ei hun. 

Medi'r 30ain - Bore Coffi Mawr Macmillan

Gosod pabell ger y siopau ar yr ystâd a dosbarthu paneidiau a chacenni. Cyfle da i godi arian i Macmillan gan siarad efo pobl leol ar yr un pryd. 

Hydref y 24ain-27ain - Cynllun Chwarae'r Hanner Tymor

Cynllun Chwarae dan ofal Wild Elements.  Ar y ddau ddiwrnod cyntaf  roedd gweithgareddau ar yr ystâd ei hun, ac ar y trydydd a'r pedwerydd diwrnod bu inni fynd i Norris Green Youth and Community Centre yn Lerpwl ac i weld y trac BMX yn Nhalysarn. Fe dreuliwyd y pedwar pnawn yn gwerthuso a meddwl am syniadau prosiect yn deillio o'r ymweliadau hyn. 

Tachwedd yr 2il a'r 9fed - Cyflwyniad i Gerddoriaeth a Pherfformio

Gweithdai i bobl ifanc gydag Owen Maclean, rapiwr angerddol sy'n byw ar yr ystâd ac a hoffai sefydlu prosiect cerddorol i weithio gyda phobl ifanc anniddig Maesgeirchen.

Y cam olaf yn nhaith MaesG ar y cynllun Buddsoddi Lleol oedd y digwyddiad Gŵyl y Gaeaf / Winter Wonderland ar ddydd Sadwrn yr 17eg o Ragfyr. Yma bu i Andy gyflwyno ‘Canlyniad Mawr B2C’ neu’r ‘BCT Big Reveal,' sef crynodeb o'r pethau roedd pobl MaesG wedi eu dweud yn ystod y digwyddiadau trafod. Roedd yn gyfle hefyd i'w cael i bleidleisio dros bwy yr hoffen nhw ei weld yn rhoi cam nesaf y prosiect ar waith. 

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2019©