Mae Siarad yn Beth Da: Ymgynghori Trwy Sgwrsio

Mae Siarad yn Beth Da: Ymgynghori Trwy Sgwrsio

26 Medi 2016

Mae misoedd yr haf wedi bod yn amser i sgwrsio yn yr un ar ddeg cymuned sy'n rhan o raglen Buddsoddi Lleol. Eglura Chris Johnes fwy am ddull ymgynghori Buddsoddi Lleol.

Yn ystod yr haf rydym ni'n amcan bod dros 3,000 o sgyrsiau gwahanol wedi bod trwy holl ardaloedd y rhaglen. Mae llawer ohonyn nhw wedi digwydd yn y dwsin o ddigwyddiadau cymunedol rydym ni wedi eu cynnal; eraill mewn caffis, dros ginio, mewn parciau, ar fysus, y tu allan i ddosbarthiadau dawns, ar randiroedd a hyd yn oed ar y traeth.

Mae siarad gyda phobl am Fuddsoddi Lleol yn rhan hollbwysig o'r rhaglen er mwyn ei hegluro wrth bobl eraill ac er mwyn clywed beth mae trigolion yr ardaloedd yn meddwl sy'n bwysig yn eu hardal nhw. Mae'r ddau beth yma’n hollbwysig i'n ethos: os ydy Buddsoddi Lleol yn rhaglen lle mae aelodau'r gymuned ei hun yn penderfynu, yna mae angen iddyn nhw wybod beth gall y penderfyniadau hynny fod a chael cyfle amlwg i leisio eu barn.

Mae staff yr Ymddiriedolaeth a'r bobl sy'n arwain y rhaglen ym mhob ardal (sef trigolion sy'n gwirfoddoli eu hamser yn bennaf) wedi meddwl llawer am sut, lle a phryd i siarad gyda phobl.

Rydym ni wedi ceisio creu dull sy'n gadael i bobl siarad am yr hyn maen nhw wir eisiau siarad yn ei gylch a hynny mewn llefydd sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n gyfforddus. Gan amlaf mae hyn yn golygu mewn digwyddiadau cymunedol a hamddenol lle mae cynnal sgyrsiau mewn grwpiau wedi bod yn llwyddiannus iawn gan fod syniadau pobl yn annog ac yn ysgogi eraill i feddwl. Weithiau mae'n golygu gadael i bobl gynnal sgyrsiau un-i-un gyda phobl maen nhw'n ymddiried ynddyn nhw mewn llefydd diogel iawn.

Ond efallai mai'r peth gorau am sgwrsio ydy ei fod yn rhoi cyfle ichi ofyn mwy o gwestiynau a holi beth mae pobl yn ei feddwl a pham eu bod nhw'n meddwl bod rhywbeth yn bwysig. Fel hyn fe allwn ni ddeall mwy pam fod pobl yn dweud rhywbeth yn hytrach na dim ond ysgrifennu ambell air ar ddarn o bapur.

I gyd-fynd gyda'n egwyddorion datblygu ar sail asedau, rydym ni wedi gofyn cwestiynau eang iawn gan ganolbwyntio ar gryfderau sydd eisoes yn bodoli a helpu pobl i adnabod yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae trafod beth mae pobl yn ei deimlo sy'n bwysig i'w teuluoedd nhw wedi bod yn hynod ddiddorol gan ei fod yn annog pobl i feddwl am berthnasau a chyfrifoldebau rhwng y cenedlaethau mewn modd sydd gan amlaf yn cael ei anghofio.

Wrth geisio datblygu'r dull hwn rydym ni wedi ceisio pwysleisio ar beth rydym ni, a phobl eraill, wedi ei ddysgu o waith ymgynghori blaenorol, gan gynnwys y pethau da a’r pethau drwg. Hyd yma rydym ni wedi osgoi mynd o ddrws i ddrws gan ei fod yn tueddu i annog sgyrsiau brys yn hytrach na sgyrsiau llawn gwybodaeth. Rydym ni wedi benthyg gan rhai dulliau llwyddiannus o gysylltu gyda phobl ifanc ac rydym ni wedi gwneud ymdrech arbennig i osgoi holiaduron gyda sawl ateb (gan gynnwys enghreifftiau clasurol fel "hoffech chi inni warchod ysgolion neu wasanaethau cymdeithasol?").

Ond, rydym ni'n ymwybodol iawn fod yr hyn rydym ni'n ei wneud yn ddechrau ansicr yn unig. Mae dwy brif her o'n blaenau ni.

Y cyntaf ydy cynnal (neu ennill) ffydd y bobl rydym ni wedi siarad gyda nhw. Un o'r sylwadau cyntaf bu imi glywed oedd "beth ydy'r ots beth ydw i'n ei ddweud, fydd neb yn gwrando beth bynnag", hyd yn oed ar ôl imi egluro pwy yn union sy'n penderfynu (trigolion roedd hi'n adnabod eu henwau) - a bod croeso i'r person dan sylw ddod i ymuno â'r grŵp penderfynu (ydy Brexit yn dod i'ch meddwl?). Mae hyn yn awgrymu ymdeimlad cryf o gael eich anwybyddu am gyfnod hir, teimlad sy'n hollbresennol yn y rhan fwyaf o ardaloedd Buddsoddi Lleol. Felly mae'n rhaid i ardaloedd Buddsoddi Lleol weithredu ar yr hyn rydym ni wedi ei glywed. Bydd hyn yn golygu egluro beth sydd wedi deillio o'r gwaith ymgynghori a sut mae pob ardal yn ymateb iddo. Gyda hyn fe allwn ni ddefnyddio un o hoff ddulliau Cymdeithasau Tai sef y dull "fe ddywedoch chi, fe wnaethon ni", fel bod pobl yn gweld bod eu sylwadau a'u barn yn golygu llawer inni.

Ac wrth gwrs, mae'n rhaid inni gydnabod bod y rhan fwyaf o bethau mae pobl wedi siarad amdanyn nhw hyd yma yn faterion ar yr wyneb neu yn faterion 'hawdd' mynd i'r afael â nhw. Does dim syndod bod materion sy'n ymwneud â'r amgylchedd ei hun yn ymddangos llawer ar y funud. Wrth i'r rhaglen sefydlu ei hun mae'n debyg y bydd materion mwy cymhleth yn dod i’r wyneb ac y bydd pobl sy’n fwy tawedog yn lleisio eu barn. Bydd hi felly’n hollbwysig ein bod ni'n parhau i siarad, gwrando a datblygu cysylltiadau da fel rhan o'n gwaith - dydw i ddim yn gweld y sgyrsiau’n darfod yn fuan.

Share blog
Y newyddion diweddaraf
Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2018©